محمدمهدی ایزدخواه

 رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

 

 محمدهادی سلیمی زاده

 مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

 

 محمدرضا شکوهی

 عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

 

 

 

محمدهادی سلیمی زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت‌ مدیره
تلفن:02164084100

salimizadeh@semedco.ir

 

مهدی محمدی مقدم

مدیر مالی
تلفن:02164084700

moghadam@semedco.ir

 

احسان عامری مقدم

مدیر آموزش
تلفن:02164084400

ameri@semedco.ir

 

 

مدیر ارتقاء سواد مالی مدارس
تلفن:02164084310

  

 

مدیر ارتباط با مشتریان
تلفن:02164084600

 

 

فاطمه یوسف معمار
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن:02164084710