حمید اسکندری

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

محمود رضایی

مدیر مالی و اداری

میثم امینی

مدیر سیستمها و روشها

حمیده احمدی

مدیر خدمات مدیریت

احسان عامری مقدم

مدیر آموزش

لیلا مهرابی پور

مدیر ارتباطات و رسانه

تلفن: 64084100-021

فاکس: 66749255-021

تلفن: 64084700-021

فاکس:66749255-021

 

تلفن: 64084500-021

فاکس: 66749255-021

تلفن: 64084600-021

فاکس:66749255-021

تلفن:64084400-021

فاکس:66749255-021

تلفن:64084310-021

فاکس:66749255-021

https://www.semedco.ir

 eskandari@semedco.ir


https://www.semedco.ir

m.rezaei@semedco.ir

https://www.semedco.ir

amini@semedco.ir

https://www.semedco.ir

ahmadi@semedco.ir

https://www.semedco.ir

ameri@semedco.ir

https://www.semedco.ir

mehrabipour@semedco.ir