سجاد موحد

 رئیس هیأت مدیره

 

 محمدهادی سلیمی زاده

 مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

 

 محمدمهدی ایزدخواه

 عضو هیأت مدیره